Ceny transferowe

Udokumentowanie cen i warunków transakcji z podmiotami powiązanymi w taki sposób, aby odzwierciedlały warunki rynkowe, zwiększają komfort i bezpieczeństwo firm funkcjonujących w grupach kapitałowych bądź dokonujących transakcji z podmiotami mającymi siedzibę w tzw. rajach podatkowych.

Polskie regulacje podatkowe obligują podatników do ustalania cen i warunków transakcji z podmiotami powiązanymi w taki sposób, aby odzwierciedlały warunki rynkowe. Działanie administracji podatkowej coraz częściej nakierowane jest na zagadnienia cen transferowych i sposób ustalania warunków transakcji dokonywanych między podmiotami powiązanymi. Dolegliwości kontroli w przypadku wykrycia nieprawidłowości mogą być znaczące.

Nasza oferta w zakresie cen transferowych obejmuje szeroki zakres usług, wspomagających i ułatwiających proces sporządzania i zarządzania dokumentacjami podatkowymi, mając na względzie komfort i bezpieczeństwo Klienta.

Sporządzanie dokumentacji podatkowych transakcji z podmiotami powiązanymi Oferujemy sporządzenie dokumentacji podatkowych do transakcji z podmiotami powiązanymi, spełniającej wymagania zawarte w przepisach ustaw o podatku dochodowym. Elementem usługi może być również przeprowadzana we współpracy ze służbami finansowo-księgowymi Klienta identyfikacja wszystkich transakcji rodzących obowiązek sporządzenia dokumentacji zgodnie z przepisami UPDOP i UPDOF.
Opracowanie polityki cen transferowych i zasad ich rozliczeń Proponujemy opracowanie założeń polityki cen transferowych poprzez zaprojektowanie jednolitej metody kalkulacji ceny/marż dla poszczególnych rodzajów transakcji oraz określenia zakresu prezentowanych porównywalnych danych rynkowych w celu osiągnięcia optymalnych zasad rozliczeń między podmiotami powiązanymi, zgodnie z przepisami podatkowymi. Dodatkowo przygotowujemy i opiniujemy umowy zawierane przez podmioty powiązane ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o cenach transferowych.
Analiza ryzyka w zakresie cen transferowych W ramach usługi identyfikujemy obszary ryzyka związane z warunkami transakcji, na które jest narażone przedsiębiorstwo dokonując transakcji z podmiotami powiązanymi, a następnie wskazujemy adekwatne instrumenty i mechanizmy umożliwiające ograniczenie lub eliminację występującego ryzyka. Przedmiotem usługi może być również kompletność i poprawność posiadanych przez Klienta dokumentacji podatkowych.
Weryfikacja dokumentacji podatkowych klienta W ramach świadczonych usług przeprowadzamy weryfikację kompletności i poprawności dokumentacji podatkowych sporządzanych przez Klienta we własnym zakresie. Przedmiotem usługi może być także w ramach nadzoru merytorycznego nad dokumentacją cen transferowych, udzielanie bieżących konsultacji dotyczących indywidualnych przypadków budzących wątpliwości Klienta.
Porozumienia cenowe (APA) Udzielamy pomocy w zakresie zawarcia z Ministrem Finansów Uprzednich Porozumień Cenowych (APA), która obejmuje: ocenę zasadności i szans zawarcia porozumienia, przygotowanie wniosku, ustalenie strategii negocjacyjnej, opracowanie zasad rozliczeń oraz przygotowanie analiz niezbędnych w trakcie procesu negocjacji.
Pomoc w trakcie kontroli podatkowej/skarbowej Przedmiotem usługi jest reprezentacja i pomoc w trakcie kontroli, przygotowanie odpowiedniej argumentacji, pomoc w prowadzeniu analiz i zebraniu dokumentacji wspierającej stanowisko podatnika w zakresie cen transferowych.
Copyright @ 2013 MDM Finance, Wszystkie prawa zastrzeżone.