Dowsnsizing, likwidacja, upadłość

Racjonalna ocena sytuacji i kompleksowe działania to właściwa droga by stawić czoło problemom.

Oferujemy kompleksowe doradztwo dotyczące spraw związanych z ograniczeniem skali działalności, niewypłacalnością i upadłością, a w szczególności:

  • oceniamy zasadności (konieczności) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • uzasadniamy i wskazujemy przyczyny złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • przygotujemy wniosek o ogłoszenie upadłości, w tym oferujemy pomoc przy wyborze opcji postępowania: układowej lub likwidacyjnej,
  • oferujemy pomoc w przygotowaniu załączników do wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • doradzamy przy opracowaniu i wdrażaniu propozycji układowych, w tym oferujemy pomoc w wyborze wariantów postępowania i działań restrukturyzacyjnych zmierzających do zawarcia układu z wierzycielami,
  • przygotujemy uzasadnienie propozycji układowych, w tym m.in. wskażemy źródła finansowania układu,
  • wskazujemy i uprawdopodobnimy przyczyny niezłożenia wszystkich wymaganych dokumentów (jeśli taka sytuacji zaistnieje),
  • składamy zgłoszenia wierzytelności,
  • przeprowadzimy szkolenie dla kadry bezpośrednio zaangażowanej w przygotowanie wniosku i przeprowadzenie przedsiębiorstwa przez postępowanie upadłościowe, w tym m.in. przedstawienie procedury postępowania, wskazanie zasad podejmowania decyzji tuż przed złożeniem wniosku i w trakcie jego rozpatrywania.
Copyright @ 2013 MDM Finance, Wszystkie prawa zastrzeżone.