Wyceny nieruchomości

Trafność wyceny nieruchomości koncentruje się na umiejętnym doborze metodyki, której adekwatność winna być podyktowana skonkretyzowanym celem i funkcją wyceny, specyfiką nieruchomości oraz uwarunkowaniami otoczenia.

Wykonujemy wyceny nieruchomości między innymi na potrzeby:

 • zabezpieczenia kredytu,
 • określenia wartości na potrzeby sprzedaży,
 • ustalenia podatku od spadku i darowizny,
 • ubezpieczenia,
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • podziału majątku,
 • wykupu mieszkania spółdzielczego,
 • określenia opłaty adiacenckiej i planistycznej,
 • wyceny majątku przedsiębiorstw dla potrzeb sprawozdań finansowych,
 • inne.

W ramach współpracy z rzeczoznawcą majątkowym świadczymy usługi określania wartości rynkowej nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, w tym:

 • nieruchomości gruntowych,
 • nieruchomości lokalowych,
 • nieruchomości zabudowanych,
 • nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowych,
 • ograniczonych praw rzeczowych (służebność itp.).

Efektem takiej wyceny jest sporządzenie dla zlecającego operatu szacunkowego.

Ponadto sporządzamy opracowania i ekspertyzy niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku (analizy),
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
 • analizy opłacalności inwestycji w nieruchomość,
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji lub środków trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
 • raporty o nieruchomości - ważne przed dokonaniem transakcji zakupu. Raport zawiera informacje o stanie prawnym nieruchomości z księgi wieczystej, ewidencji gruntów, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz innych rejestrów. Celem sporządzenia takiego raportu jest dostarczenie wszelkich informacji mających na celu wsparcie procesu decyzyjnego Klienta i ochrona przed negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z faktycznego stanu prawnego nieruchomości.
Copyright @ 2013 MDM Finance, Wszystkie prawa zastrzeżone.